Představujeme Vám bakalářskou práci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Hradec Králové, která se zabývá značením produktů šetrnějších k životnímu prostředí. Jejím cílem je shromáždit a předat ucelené informace, které mají sloužit učitelům i studentům v rámci environmentální výuky. Naleznete zde nejen přehledný souhrn těch nejčastějších a nejdůležitějších značek, ale také pracovní listy využitelné ve výuce na základních a středních školách.     

Ekologie je velice aktuální téma, se kterým se úzce pojí i téma ecolabellingu, neboli značení produktů šetrnějších k životnímu prostředí. Každý z nás se denně setkává s reklamou na ekologičtější produkty, s označením recyklovaného obalu, bio potravinami, ekoznačkami a s mnohým dalším. Kdo z nás, ale opravdu rozumí tomu, co znamená takové označení výrobku?

Problematika ecolabellingu je velmi rozsáhlá, ale opravdu důležitá pro každého spotřebitele, který chce vědomě vybírat produkty šetrnější k životnímu prostředí. Z tohoto důvodu vznikla bakalářská práce na téma Ecolabelling s důrazem na fair trade v environmentálním vzdělávání. Shrnuje důležité informace o problematice ekoznačení a obsahuje popis těch nejdůležitějších českých, evropských i některých světových ekoznaček včetně jejich podoby, významu a certifikace. Volba jednotlivého spotřebitele nemá dopad pouze na ekonomiku a naši planetu, ale také na životy pěstitelů, výrobců, dovozců a konečného prodejce, proto je jedním z obsažených témat také fenomén fair trade, tedy spravedlivý obchod a jeho začlenění do výuky.

Šíření znalostí o těchto tématech mezi mladší generace je jedním z cílů práce, a proto jsou součástí i pracovní listy s řešením, které je možné zařadit do výuky například v rámci průřezových témat Environmentální výchova a Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech. Žáci tak získají schopnosti rozlišit, jaké typy ekoznačení rozlišujeme, naučí se značení vyhledávat na obalech a osvojí si jejich význam. V práci naleznete i více jak 100 typů na to, jak udělat školu ekologičtější a pomoci tak zmírnit negativní dopad na naši planetu.

Bakalářskou práci naleznete (se svolením autorky) ZDE.

Autor: Mgr. Lucie Hostinská, Ekocentrum PALETA