Vzdělávací centrum TEREZA vytvořilo anketu a podívalo se na to, co si o změně klimatu myslí děti ve školních lavicích. Do projektu se zapojilo více než 200 dětí. Anketa přinesla celou řadu zajímavých zjištění v rámci klimatického vzdělávání. Jedním z takovýchto zjištění je fakt, že žáci si spojují klimatickou změnu a její dopady s místem, které je hodně vzdálené České republice. Klimatickou změnu si tak spojují především s táním ledovců, topícími se medvědy, stoupajícími hladiny oceánů apod. Často tak nemají vůbec představu, jak se zapojit do ochrany klimatu v místě, kde žijí. Zjištění ukázala, že žáci často nemají informace o příčinách a dopadech změn klimatu, a téma jako takové je pro ně stresujícím faktorem.

Na základě odpovědí žáků bylo vytvořeno 15 doporučení pro praxi environmentálního vzdělávání.

 1. Je důležité ukazovat klimatickou změnu v českém kontextu, připomínat, jaké dopady má tady a teď, a také, jaké bude mít v nejbližších letech. 
 2. Nepřeceňovat vazbu mezi změnou klimatu a úbytkem biodiverzity a v metodice stručně ukázat průniky a rozdíly.
 3. Pro většinu dotázaných představuje změna klimatu globální oteplování. Je potřeba toto reflektovat. Správné pochopení komplexních dopadů změny klimatu zvýší odolnost zúčastněných proti různým dezinterpretacím, které se mezi veřejností při každém chladnějším nebo deštivějším počasí šíří.
 4. Společenské důsledky změny klimatu integrovat do samotného jádra výkladu o dopadech změny klimatu, nezapomínat na reflexi této dimenze v žádných scénářích budoucnosti.
 5. Je důležité vést žáky a studenty k tomu, aby porozuměli reálným příčinám (např. emise z energetiky, ale také průmyslu, zemědělství, dopravy) a dopadům změny klimatu.
 6. Pro vyvolání efektivní akce je nezbytné konceptualizovat změnu klimatu především s důrazem na možnosti jejího řešení.
 7. Poskytnout dětem a mladým lidem inspiraci k praktickým a dostupným aktivitám, aby se o klimatické změně nejen učili, ale také se do jejího řešení mohli zapojit.
 8. Připomínat, jaká je účinnost jednotlivých aktivit (např. třídění odpadu skutečně nestačí), že planetu z domova nezachráníme, že zásadní je angažovat se ve věcech veřejných (zpočátku například místních, regionálních, nakonec i celostátních).
 9. Klimatické vzdělávání metodicky koncipovat tak, aby bylo implicitně zřejmé, že změna klimatu je téma otevřené a zvládnutelné pro každého.
 10. Nepodporovat jen postoje a proklimatické chování, ale věnovat se také sebepéči. Učit děti a mladé lidi, jak se se změnou klimatu vyrovnávat, jak se o sebe tváří v tvář tomu historickému problému postarat.
 11. Děti a dospívající seznamovat s lidmi (osobně nebo vzdáleně), kteří se ochranou klimatu zabývají. Stejně tak je důležité vyvažovat přirozené negativní emoční naladění tématu pozitivními příklady a dobrými zprávami z dění v ochraně klimatu.
 12. Velký význam má rozvoj emočních dovedností (někdy označovaných také jako emoční inteligence), stejně jako sociálních dovedností (sociální inteligence) pro zvládnutí náročných vztahových situací, stejně jako pro úspěšnou komunikaci ochrany klimatu s jejich spolužáky, vyučujícími a širším okolím.
 13. Je třeba, aby vyučující sehráli významnou roli v klimatickém vzdělávání, aby uměli o klimatu nejen vzdělávat, ale také podporovat iniciativu a motivaci dětí a dospívajících.
 14. Důležité je designovat prostředí pro začátečnické počiny mládeže tak, aby jim poskytlo povzbuzující, oceňující zpětnou vazbu. Velmi dobře by tyto potřeby mohl naplnit mentor.
 15. Přehled praktických možností, v čem a jak mohou žáci a studenti ovlivňovat ochranu klimatu ve své škole.

Na celou ministudii je možné se podívat zde

Do mezinárodního projektu Ekoškola je zapojeno několik základních a mateřských škol i v Pardubickém kraji. Které instituce jsou zapojeny se můžete podívat na této mapě. Najdete zde i kontaktní údaje, můžete se tedy vzájemně spojit a sdílet zkušenosti, případně, pokud nejste v projektu zapojeni, zeptat se na informace a využít zkušenosti těch, co do projektu zapojeni jsou. Na mapě najdete školy, mentory, konzultanty, ale i krajské koordinátory. V Pardubickém kraji je koordinátorem ZELENÝ DŮM Chrudim, z.s.

Vzdělávací centrum TEREZA se věnuje environmentálnímu vzdělávání už čtyřicet dva let a spolupracuje dnes s více než 800 školami po celé republice. Je národním koordinátorem čtyř mezinárodních dlouhodobých programů: Ekoškola, Mladí reportéři pro životní prostředí, Globe a Les ve škole. V programech Učíme se venku a Jděte ven spolupracuje také přímo s rodiči a zasazuje se o to, aby děti trávily víc času v přírodě. 

V rámci aktuálního tříletého projektu Ekoškola a ochrana klimatu: od individualismu k občanské participaci chce TEREZA školám pomoci s náročným tématem aktivního občanství a komunikace environmentálních témat. Cílem projektu je zlepšit úroveň participace mladých lidí v otázkách spojených se změnou klimatu. Díky projektu vznikla konference pro žáky a učitele Změňme klima, jejíž první ročník proběhl v lednu 2021. Dále projekt nabídne řadu workshopů a seminářů pro žáky a učitele, kteří budou pracovat s místními komunitami v okolí svých škol.

Zdroj: ekocentrum TEREZA