Záměr vzniku zařízení pro energetické využití odpadu (ZEVO), které chce ve svém areálu vybudovat elektrárna Opatovice, bude muset podstoupit posouzení vlivu na životní prostředí (EIA). Ve zjišťovacím řízení o tom rozhodlo ministerstvo životního prostředí. Proti plánu vystupují některé okolní obce a spolky, připomínky mají i úřady.  

Krajská hygienická stanice považuje rozsah oznámení záměru za nedostatečný. Požaduje, aby elektrárna předložila posouzení vlivů na veřejné zdraví zpracované osobou s osvědčením odborné způsobilosti. Chce také vysvětlit připomínky k rozptylové studii a předložit aktualizovanou akustickou studii.

Obec Čeperka, na jejímž katastru má spalovna stát, upozorňuje, že je území už nyní značně zatíženo činností elektrárny i dalšími průmyslovými provozy v jejím areálu. Negativní vliv má i související automobilová doprava. V blízkosti obce se také plánuje výstavba velké výrobní a skladové haly Průmyslový park Opatovice nad Labem. „Byť tedy záměr ZEVO Opatovice deklaruje, že sám o sobě nepřinese významné negativní vlivy na dotčené území, je potřeba zohlednit jeho spolupůsobení s dalšími záměry v území. Je totiž zřejmé, že negativní vlivy z těchto záměrů se kumulují a další záměr může být přípustný pouze za předpokladu podrobnějšího zkoumání a posouzení vlivů na životní prostředí se stanovením adekvátních opatření, které by negativní účinky minimalizovaly,“ uvedla radnice. Během podzimních voleb se v obci uskuteční referendum, zda obyvatelé s výstavbou spalovny souhlasí.

Hradec Králové požaduje, aby elektrárna doložila zájem významných společností nakládajících s odpady o tuto spalovnu. Měla by se rovněž například posoudit alternativní řešení bez spalovny, například využití cementárny Prachovice nebo varianty nižších kapacit a jiných technologií spalovny odpovídajících potřebě regionu, Podle odboru životního prostředí magistrátu předložená dokumentace postrádá potřebné odborné analýzy a vyhodnocení všech možných vlivů na životní prostředí.

Spolek Zelená pro Pardubicko uvedl, že s plánovanou kapacitou 150 000 tun odpadu ročně by vznikla třetí největší spalovna v zemi po obdobných zařízeních v Praze a Brně. „Samotné Pardubice a Hradec Králové by přitom v současné chvíli naplnily kapacitu spalovny jen zhruba z jedné třetiny až čtvrtiny, zbytek odpadu by se tedy musel dovážet ze širšího okolí, nebo dokonce i ze zahraničí,“ uvedl spolek. Výhrady mají také další ekologické a občanské organizace.

Elektrárna počítá s tím, že by byla investorem i provozovatelem spalovny, poskytne pro ni pozemek i napojení na infrastrukturu. Spalovna by byla pro elektrárnu doplňkovým zdrojem k zemnímu plynu a biomase, kterým chce postupně nahradit dosavadní hnědé uhlí. Její výkon by měl pokrýt dodávky tepla a elektrické energie domácností krajského města. Výše budoucí investice elektrárna odhaduje na několik miliard korun. Záměr spalovny v roce 2006 odmítli obyvatelé Opatovic v referendu, na jehož základě byl změněn i územní plán obce, v současnosti však má stát na katastru Čeperky.

Autor a zdroj: ČTK