Vědci z plzeňské Fakulty filozofické ZČU zkoumali v Africe zaniklá svahilská města a teď tvoří jejich unikátní počítačové 3D modely. Mezinárodní tým odborníků získal data při nedávném terénním výzkumu v Keni. Modely poslouží nejen výzkumným účelům, ale umožní také veřejnosti po celém světě „navštívit“ pomocí virtuální reality dávno zaniklá města východní Afriky. Jde o první projekt z oboru historické archeologie zabývající se subsaharskou Afrikou, který dělá česká univerzita.         

Díky výzkumu a dokumentaci těchto lokalit se nám například podařilo prokázat, že při budování předkoloniálních svahilských měst byla značná pozornost věnována plánování a budování uliční sítě a že i kamenné budovy procházely relativně častými přestavbami,“ uveda Monika Baumanová z katedry blízkovýchodních studií fakulty. Baumanová byla v čele prestižního výzkumného projektu, na němž se podílí Centrum afrických studií ZČU. Projekt Srovnání transformace městské morfologie z předkoloniálních do koloniálních urbánních tradic financuje Grantová agentura ČR. Studuje vliv kolonialismu na prostorovou strukturu měst. Je do něj zapojen i tým z katedry geomatiky univerzity v Kapském Městě v JAR.

„Významně přispěje do mezinárodní debaty o globálním vývoji měst a urbanismu,“ řekla Baumanová. Podle ní je projekt zaměřený hlavně na východní a severní Afriku a oblasti Pyrenejského poloostrova. Zkoumané regiony Afriky zasáhl evropský a arabský kolonialismus, zatímco dnešní Španělsko bylo naopak ve středověku kolonizováno muslimy z Afriky. Vědci oblasti porovnávají a zjišťují, jak se koloniální historie vepsala do podoby měst – do uliční sítě, rozmístění staveb a prostorového kontextu. Hlavní důraz je kladen na veřejné budovy a prostranství, tedy například mešity nebo náměstí, kde se shromažďovali lidé za účelem náboženským, obchodním nebo politickým.

Plzeňští vědci teď dokončili 3D skenování a mapování dvou zaniklých předkoloniálních měst Jumba la Mtwanaa Mnaraniv Keni, která pocházejí ze 14. až 15. století. „Svahilská přímořská města byla klíčová pro rozvoj dálkového obchodu mezi vnitrozemskou Afrikou a oblastí Středního východu, Indie a Číny,“ řekla Baumanová.

Díky tomu, že velká část staveb byla kamenná, dochovaly se stojící pozůstatky zdí a různých architektonických prvků, které lze zkoumat nedestruktivním povrchovým průzkumem. 3D skenování umožnilo nejen zdokumentovat stav dochovaných památek, ale i otevřít nová témata, jako je půdorysné členění staveb i měst a výzkum konstrukčních a stavebních technik, které teď s využitím modelů zkoumá Baumanová. Modely dvou zaniklých měst má nyní k dispozici keňské národní muzeum, jehož oborníci je využijí pro účely památkové péče.

Autor: ZČU
Zdroj: ČTK