Hartecká stezka s příchodem jara opět otevírá své brány a kromě jiných novinek, inovací a zlepšení mohou být letos návštěvníci svědky realizace projektu Hartecká stezka – rozšíření populace silně ohrožených obojživelníků a plazů. Cílem projektu je péče o silně ohrožené druhy v částečně urbanizovaném prostředí a podpora rozvoje populací. Konkrétně se jedná o ještěrku obecnou, slepýše křehkého, kuňku obecnou (ohnivou) a čolka obecného. Uvedené druhy patří mezi silně ohrožené dle vyhlášky č. 395/1992 Sb.

V čem konkrétně projekt spočívá? Výstupem projektu bude vytvoření pásu vhodných biotopů pro uvedené ohrožené druhy na pozemcích Hartecké stezky. Ve prospěch rozšíření populace ještěrky obecné a slepýše obecného vznikne pás ručně skládané suché zídky z opukového kamene a ve prospěch rozšíření kuňky obecné a čolka obecného dojde k vytvoření dvou podlouhlých tůní. Tůně budou neprůtočné až částečně obtočné. Celková rozloha dvou nově vyhloubených tůní bude 200 m2, přičemž jedna tůně bude rozlehlá 120 m2 a druhá 80 m2, a to z důvodu vyšší stability proti suchu a zamrzání. Hloubka tůní bude různorodá, ale v nejhlubším bodě bude 1,2 m s postupně se svažujícím dnem. Skládané zídky budou přirozeným biotopem pro chráněné plazi. Jejich celková délka dosáhne 230 m. Součástí projektu budou také 4 nové naučné tabule, kdy každá z nich bude věnována jednomu živočišnému druhu.

Po dokončení realizace projektu, jež se očekává na konec roku 2021, budou moci návštěvníci Hartecké stezky obdivovat nové generace obojživelníků na vlastní oči, neboť budou nové biotopy zpřístupněny.

Zdroj: Radka Hojná, hojna@scrb.org, +420605251439

„Tento projekt byl podpořen grantem z Norských fondů.“ 
„Supported by grant fromthepeopleofNorway.“