I díky grantové podpoře Pardubického kraje v Programu pro výchovu, vzdělávání a osvětu v oblasti životního prostředí v Pardubickém kraji v roce 2020, v jehož rámci Junák – Pardubický kraj realizoval dva projekty, se podařilo i přes neplánované obtíže způsobené koronavirovou situací v roce 2020 uskutečnit řadu přínosných ekovýchovných aktivit.

Junák – Pardubický kraj jednak realizoval v roce 2020 rámcový projekt ekologické výchovy Environmentální vzdělávání skautské mládeže a vedoucích skautských oddílů v Pardubickém kraji 2020. Jeho hlavním pilířem byly tradiční skautské vzdělávací akce „Stříbrná řeka“ pořádané tradičně na základně Maděra v Telecím u Poličky po více než 50 účastníků nejen z Pardubického kraje. Jarní část akce Stříbrná řeka proběhla v online prostředí, avšak její hlavní část, konaná v srpnu, se již uskutečnila standardním pobytovým způsobem. Účastníci těchto kurz, kterými jsou budoucí vedoucí a členové vedení skautských oddílů a táborů, si odsud odnesli poznatky týkající se ochrany přírody, ekologické výchovy a její metodiky. Na programu byly jak aktivity v terénu zaměřené na poznávání přírody a vnímání krajiny, tak i více „teoretické aktivity“ jako metodické bloky o využívání ekovýchovné literatury v programu (včetně ukázek), uplatnění pomůcek pro ekovýchovu či práce s mikroskopem a přenosnou laboratoří.

Kromě této vzdělávací akce se v rámci celoročního rozvojového projektu soustředila pozornost na budování kapacit, zejména rozšiřování přírodovědné knihovničky a fondu pomůcek. 

Junák – Pardubický kraj v rámci druhého projektu uskutečnil i dvě plánované ekovýchovné exkurze pro lektory jím pořádaných vzdělávacích akcí. Přestože se konání exkurzí muselo vypořádat s objektivními okolnostmi v důsledku pandemie Covid-19 a z ní vyplývajících omezení běžného života i hromadných akcí, podařilo se obě exkurze uspořádat v původně plánovaných termínech, také díky tomu, že šlo o období, kdy uvedené riziko bylo menší.

První ekovýchovná exkurze směřovala do CHKO Žďárské vrchy. Tato lokalita je častějším cílem našich exkurzí, avšak vzhledem k tomu, že v této oblasti je těžiště ekovýchovné aktivity Junáka-Pardubického kraje, je to zároveň účelné. V letošním roce se exkurze zaměřovala na historický vývoj krajiny v CHKO a problematiku rekreačního využívání chráněných území.

Druhá ekovýchovná exkurze byla nakonec směřována do Národního parku Šumava. Zahrnovala terénní exkurzi v lokalitě Chalupská slať, terénní exkurzi v oblasti Knížecích Plání a Bučiny, návštěvu rysího a jeleního výběhu a související expozice na Kvildě, poznávání historie Šumavy v Lenoře a dále výroby šumavských vinutých perel v Kašperských Horách. Večerní programy byly věnovány historii a literatuře spojené s oblastí Šumavy – představeno bylo dílo Karla Klostermanna, Josefa Váchala a Adalberta Stiftera. Jiný večerní program se věnoval fenoménu hranice od středověku, přes období Železné opony až po moderní Schengenský systém.

Přes již uvedené obtíže v důsledku pandemie Covid-19 se podařilo jednotlivé aktivity projektů z velké části realizovat a vytýčené cíle splnit. Ekologická výchova zajišťovaná akcemi Junáka-Pardubického kraje se tak i v roce 2020 posunula o něco vpřed, směrem k rozvoji účastníků v této oblasti.